Diversen

Jaarverslag 2016

Algemene ledenvergadering Groei en Bloei – de Liemers d.d. 10 april 2017

 

 

Naast het voltallige bestuur zijn 14 leden aanwezig.

 

 

 

 

1 – opening

 

 

Tiny Willems, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het

bestuur had verwacht dat er meer leden aanwezig zouden zijn.

 

 

Na afloop van de ALV spreekt om 20.30 uur de heer Wim Grimme over het onderwerp ‘Help

mijn tuin begrijpt mij niet’.

 

 

 

 

2 – notulen ALV d.d. 14 maart 2016

 

 

Deze notulen zijn vorig jaar al in onze nieuwsbrief gepubliceerd. Er zijn verder geen vragen

over. De notulen worden hiermee vastgesteld.

 

 

 

 

3 – inkomende en uitgaande stukken

 

 

Er zijn geen stukken ten behoeve van deze vergadering ontvangen.

 

 

 

 

4 – jaarverslag 2016

 

Tiny Willems geeft aan, dat als er tijdens de rayonvergaderingen iets te melden is wat voor

de afdeling interessant is, de afdeling hierover geïnformeerd wordt. Het ledenaantal is 147,

dit aantal fluctueert wat.

 

Er is heel weinig animo voor de excursies die wij organiseren. Wij proberen e.e.a. dit jaar

meer te promoten. Het opentuinenweekend is heel goed bezocht. De samenwerking met de

bibliotheek De Liemers verloopt nog steeds prima.

 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2016, het verslag wordt hiermee goed gekeurd.

 

 

5 – financieel jaarverslag 2016

 

Dit verslag wordt aan iedereen uitgereikt.

 

Hans Wessels, penningmeester, geeft een toelichting. We zijn in 2016 iets zuiniger geweest

dan begroot, maar lopen nog steeds iets in op onze gelden. Er zijn minder leden, dit betekent

dus dat het hoofdkantoor minder bijdraagt. De snoeicursus heeft vorig jaar geld gekost. Voor

de opentuinweekend is relatief duur drukwerk en houdertjes voor naamkaartjes aangeschaft.

We zijn redelijk binnen de opgestelde begroting gebleven. De begroting voor dit jaar is

voorzichtig opgesteld. In 2016 zijn wij er €450 op achteruit gegaan. Op dit moment is er nog

ongeveer €4.000 in kas

 

Er zijn verder geen vragen over het financieel jaarverslag.

 

 

6 – kascommissie

 

De commissie bestond dit jaar uit Wilma van Woesik en Petra Snelders. Wilma van Woesik

geeft, mede namens Petra Snelders, aan dat de zaken op orde zijn. Waarmee de aanwezige

leden decharge verlenen aan de penningmeester.

 

Petra Snelders zal volgend jaar weer in de kascommissie zitten. Mw. Van Boggelen meldt

zich aan als tweede kascommissielid.

 

7 – bestuur

 

Monique Vangheluwe en Tiny Willems zijn aftredend en herkiesbaar.

Er hebben zich helaas geen nieuwe bestuursleden aangemeld.

 

De leden stemmen er mee in dat Monique Vangheluwe en Tiny Willems hun bestuursfunctie

continueren. Het bestuur blijft uitkijken naar nieuwe leden. We zullen misschien mensen

moeten benaderen, omdat het bij een stemming beter is dat het bestuur uit een oneven

aantal leden bestaat.

 

Wilma van Woesik staat op en geeft aan, dat zij tot de tijd dat er een nieuw bestuurslid

gevonden is, zij ad interim plaats wil nemen in het bestuur, zeker als het gaat om de

bloemschikcursus. De aanwezige leden stemmen ook hiermee in.

 

 

8 – rondvraag

 

- Wat betekent de KMTP? Dit staat voor Koninklijke Maatschappij voor Tuin- en

Plantkunde

 

- Komt er weer een kerstshow? Aangegeven wordt dat dit veel voorbereiding kost. Het

bestuur weet niet of de organisatie hiervan dit jaar gaat lukken, maar zal dit

overleggen. Het zou heel fijn zijn, want dit waren altijd fijne avonden.

 

- Tiny Willems vraagt of iedereen de nieuwsbrief altijd op zijn of haar email adres

ontvangt. Via de website moet je je hiervoor zelf aanmelden. Als jullie hiermee

problemen hebben, dan horen wij dat graag. Alle nieuwe leden ontvangen een

welkomstbrief van ons, waarin o.a. staat dat en hoe zij zichzelf aan moeten melden

voor de nieuwsbrief. Bij het hoofdkantoor wordt nagevraagd wie op de dit moment de

nieuwsbrief digitaal ontvangen.

 

Tiny Willems sluit om 20.01 uur de vergadering.

 

 

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase deel 2